2011. máj. 22.

Mit mér a felmérés?

Egy lista arról, mit illik tudni egy elsős gyerkőcnek év végére magyarból (olvasás, írás, szövegértés):

 • Tiszta, érthető beszéd.
 • Hang és betű biztos azonosítása.
 • Vonalelemek felismerése és megnevezése.
 • A tanuló törekszik az érthető, értelmes beszédre.
 • Nyelvi hibáit javítja tanítói segítséggel.
 • Alkalmazza a köszönés, a kérés és a megköszönés tanult nyelvi fordulatait.
 • Megérti az egyszerű utasításokat és szóbeli közléseket.
 • Segítségadással beszámol olvasmányai tartalmáról, olvasásélményeiről.
 • Játékokban, feladatmegoldásban, közös tevékenységben együttműködő.
 • Tapasztalati alapon megkülönbözteti a szöveget, a mondatot, a szót, szótagot, hangot és betűt.
 • A szavakat szótagokra tudja bontani.
 • A tankönyvi szövegeknek megfelelő nehézségű olvasmányok tartalmát néma olvasás útján megérti. Képes a tartalomra irányuló kérdéseket megválaszolni, egyszerű feladatokat megoldani.
 • Fejből tud verset, mondókát. Érthetően, megfelelő hangerővel mondja el azokat.
 • Ismert tartalmú és gyakorolt szöveget felkészülés után lassú folyamatossággal, szövegszerűen olvas fel. A mondat végét szünettel jelzi.
 • Olvasási hibáit segítségadás mellett javítja.
 • Ismeri és használja a magyar ábécé betűinek írott (nagy és kis ) alakjait.
 • Rövid szavakat, szókapcsolatokat és mondatokat betűcsere, betű-kihagyás nélkül másol nyomtatott mintáról is.
 • Jelöli a mondatkezdést és -zárást.
 • Gyakorolt szókészlet körében alkalmazza a szókezdő nagybetűt.
 • Ismeri az időtartam és a j hang kétféle jelölési módját.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése